terms and conditions

Dash Models, gevestigd aan de Singel 146 in Amsterdam met KvK nummer 50977075 en
BTW nr. NL104517050B01 bemiddelt tussen modellen en hostesses (m/v) hierna te noemen:
modellen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden in alle gevallen waarin gebruik
wordt gemaakt van de diensten van Dash Models onderstaande leveringsvoorwaarden.
Onderstaande leveringsvoorwaarden gelden ook in de relatie tussen Dash Models en modellen. De
leveringsvoorwaarden van Dash Models prevaleren te allen tijde, ook indien de
opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert. Dash Models is gemachtigd in en buiten rechte
de belangen van de modellen te behartigen.

Artikel 1 – Inschrijfgeld

Dash Models hanteert geen nschrijvingskosten of andere administratiekosten ten aanzien van de
modellen.

Artikel 2 – Tarieven

De tarieven worden in overleg enerzijds tussen Dash Models en model en anderzijds Dash Models
en opdrachtgever vastgesteld.

Artikel 3 – Verschillende tarieven

De opdrachtgever heeft de keuze het model te boeken tegen de
volgende werktarieven: een dagtarief, half dagtarief of per uur. Het
dagtarief is verschuldigd voor boekingen van maximaal 8 uur,
Delen van een uur worden afgerond naar een heel uur. Indien een model wordt geboekt voor
doorpassen en/of voor repetitie(s), met een totale werktijd korter dan twee uur,
wordt 50% van het uurtarief in rekening gebracht. Na twee uur geldt
het normale uurtarief, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 – reiskosten

Indien schriftelijk overeengekomen, zal als reiskosten een bedrag van 19 cent per kilometer en wel
vanaf Amsterdam tot werkplek en v.v., aan de opdrachtgever worden doorberekend. Indien
werkzaamheden in het buitenland verricht worden, dient de opdrachtgever de volledige
verschuldigde reis- en verblijfkosten vooraf te voldoen.

Artikel 5 – Castingfee

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt de eventuele additionele castingfee apart
afgesproken.

Artikel 6 – Toeslag

Boven de geldende werktarieven is de opdrachtgever een toeslag verschuldigd van 50% van de
werktijd voor lingerie en/of ondergoed opnamen en 100% van de werktijd van naaktopnamen.
Indien een artiest niet naakt in beeld komt maar wel naakt op de set zal zijn geldt een extra toeslag
van 50%. Toeslagen voor het gebruik van opnamen bij commercials, affiches, posters, displays,
verpakkingen, stickers, interactieve media, internet, film- en tv-opnamen, in meer dan een land,
langer dan een jaar etc. zullen in onderling overleg tussen Dash Models, model en opdrachtgever
worden overeengekomen.

Artikel 7 – Exclusiviteitsrechten

De opdrachtgever heeft geen exclusiviteitsrechten op een model. Indien de opdrachtgever dit
wenst, dienen vooraf bindende afspraken gemaakt te worden met Dash Models. In dat geval gelden bijzondere tarieven.

Artikel 8 – Additionele kosten

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geldt dat alle door Dash Models gehanteerde
werktarieven exclusief bureaucommissie, BTW, reis- en verblijfskosten en eventuele andere
onkosten zijn.

Artikel 9 – Opties en Boekingen

De door Dash Models ondertekende opdrachtbevestiging is bindend voor alle partijen. Opties op
modellen dienen een werkdag voor aanvang van de eventuele boekingen te worden bevestigd om
geëffectueerd te worden. Boekingen krijgen voorrang op opties. De eerste optant wordt in de
gelegenheid gesteld zijn optie om te zetten in een boeking voordat de boeking van een tweede
optant wordt geëffectueerd. Een boekingsvoorwaarde is een overeenkomst tussen de
opdrachtgever en het model.

Artikel 10 – Annuleringen

Individuele boeking:
Voor annulering door opdrachtgever tot 48 uur voor de afgesproken aanvang van werktijd worden
geen kosten in rekening gebracht in geval van een incidentele boeking. Voor annulering door de
opdrachtgever tussen 48 en 24 uur voor de aanvang is de opdrachtgever 50% van het
overeengekomen honorarium, agency fee en administratiekosten verschuldigd. Voor annulering
door de opdrachtgever ter plaatse is de opdrachtgever het gehele overeengekomen honorarium en
alle additionele kosten verschuldigd.
Meerdaagse individuele boekingen:
Bij meerdaagse boeking(en) kan de boeking voor aanvang kosteloos worden geannuleerd, waarbij
geldt dat de kosteloze annuleringstermijn even lang als de duur van de overeengekomen boeking.
Indien geen tijdige annulering heeft plaatsgevonden is de opdrachtgever het volledige
overeengekomen honorarium en alle additionele kosten verschuldigd.
Boeking van groepen:
Boekingen van groepen zijn niet te annuleren, tenzij anders schriftelijk overeen gekomen.
Dash Models is te allen tijde gerechtigd een opdracht tot 24 uur voor aanvang te annuleren.

Artikel 11 – Weer boeking

Indien de boeking afhankelijk is van het weer gelden de volgende voorwaarden:
– eerste annulering kosteloos
– tweede annulering 50% van het overeengekomen honorarium en additionele kosten
– derde annulering 100% van het overeengekomen honorarium en alle additionele kosten
ongeacht de tijd die is verstreken na de voorgaande boeking, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 12 – Materiaal model

Indien materiaal van het model bij de opdrachtgever in ongerede raakt, zullen de hieruit
voortvloeiende kosten in zijn geheel voor rekening komen van de opdrachtgever. Bovenstaande
geldt tevens voor het in goede staat terugbezorgen van het materiaal.

Artikel 13 – Materiaal gebruik

De opdrachtgever is niet gerechtigd foto’s/film en ander materiaal van het model voor andere
doeleinden te gebruiken dan de opdrachtbevestiging en/of boekingsformulier en/of factuur
aangeeft/aangeven. De opdrachtgever heeft een meldplicht aan Dash Models wat betreft enige
wijzigingen of aanpassingen en/of omzettingen van het materiaal dan wel extra gebruik van het materiaal waarbij het model en/of materiaal en/of publicatierechten anders wordt/worden
gebruikt dan schriftelijk overeengekomen met Dash Models.

Artikel 14 – Gebruik na betaling

A. De opdrachtgever verkrijgt eerst dan het recht tot gebruik van de gemaakte opnamen c.q.
materiaal dan wel het recht op openbaarmaking, nadat betaling van de volledige terzake
verschuldigde bedragen voor zowel het model als voor Dash Models heeft plaatsgevonden, tenzij
anders schriftelijk overeengekomen.
B. Bij overtreding van het bepaalde in 13A is de opdrachtgever jegens Dash Models een
onmiddellijk opeisbaar bedrag verschuldigd van euro 500,00 (zegge vijfhonderd euro) per dag, per
opname, gerekend vanaf de dag van eerste openbaarmaking behoudens haar recht op volledige
vergoeding van haar schade.

Artikel 15 – Betalingen en incasso kosten

A. Betalingen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan ten name van Dash
Models onder vermelding van het factuurnummer. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen
na de factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd heeft gereclameerd, wordt de opdrachtgever
geacht met de inhoud van de factuur volledig in te stemmen.
B. Vanaf de dag dat de betalingstermijn is verstreken, is de opdrachtgever 2% rente over het te
betalen bedrag per maand verschuldigd aan Dash Models, waarbij gedeelten van een maand
worden gerekend tot een volle maand.
C. Alle kosten welke door Dash Models c.q. het model worden gemaakt ter effectuering van hun
rechten, alsmede alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten in geval van inschakeling van een
gemachtigde, advocaat of deurwaarder komen voor rekening van de opdrachtgever.
Buitengerechtelijke kosten zijn zonder nadere sommatie of ingebrekestelling door de
opdrachtgever verschuldigd in alle gevallen waarin Dash Models c.q. en gemachtigde, advocaat of
deurwaarder heeft moeten inschakelen ter incassering van haar vordering of het handhaven van
haar rechten. Voornoemde kosten bedragen tenminste 25 % van het te vorderen bedrag met een
minimum euro 250,00 (zegge tweehonderdvijftig euro) per vordering.
D. Het model wordt pas voor zijn/haar werkzaamheden betaald, nadat de opdrachtgever ten volle
aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan jegens Dash Models.

Artikel 16 – Vergoeding aan model

Een model dat beschikt over een zogenaamde VAR verklaring (met vermelding van winst uit
onderneming) is zelf verantwoordelijk voor het verwerken van de vergoedingen in de aangifte
inkomstenbelasting en zal derhalve zelf voor afdracht van de verschuldigde belastingen en premies
zorgdragen. Alvorens tot betaling over te zullen gaan dient het model een kopie van de VAR
verklaring samen met een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan Dash Models te overleggen.
Dash Models is gerechtigd haar betalingsverplichting op te schorten bij het ontbreken van afgifte
van genoemde stukken
Het model dat niet beschikt over een zogenaamde VAR verklaring wordt geacht in dienstbetrekking
te staan. De afgesproken vergoeding is een bruto-bruto vergoeding waarop de agencytfee in
mindering komt en die vervolgens ontworpen is aan afdracht loonbelasting en sociale premies.
Alsdan zal de netto vergoeding aan het model worden uitbetaald. Alvorens tot uitbetaling van de
vergoedingen over te zullen gaan, dient het model een ingevulde gageverklaring en een kopie van
een geldig legitimatiebewijs aan Dash Models te overleggen. Dash Models is gerechtigd haar
betalingsverplichting op te schorten bij het ontbreken van afgifte van genoemde stukken.

Artikel 17 – Aansprakelijkheid

A. Dash Models is noch tegenover de opdrachtgever noch tegenover het model aansprakelijk voor
schade en kosten van welke aard ook, behalve voor opzet en grove schuld, die tijdens werktijd of in
verband met de werkzaamheden ontstaan. Opdrachtgever en model vrijwaren Dash Models
uitdrukkelijk voor iedere vordering ook door of vanwege derden.
B. Dash Models is noch aansprakelijk voor enige schade van de opdrachtgever of van een derde,
die het model tijdens de opdracht toebrengt, noch die mocht zijn ontstaan, doordat het model
gebrekkig presteert of in werkelijkheid afwijkt van de in de database aanwezige foto.
C. De arbeidsongeschiktheid van het model alsmede alle andere omstandigheden die voor het
model overmacht opleveren gelden mede als overmacht voor Dash Models. Dash Models is
verplicht de
opdrachtgever van voornoemde omstandigheden op de hoogte te brengen, zodra zij daarvan zelf
op de hoogte is gesteld.
D. Mocht Dash Models uit hoofde van toerekenbaar tekortschieten aansprakelijk zijn voor enige
schade geleden door de opdrachtgever of door derden, dan blijft deze aansprakelijkheid beperkt
tot een bedrag gelijk aan de aan het model betaalde dayfee, dat met de opdrachtgever is
overeengekomen terzake van de opdracht.
E. Opdrachtgever en het model vrijwaren Dash Models voor alle aanspraken welke de
bedrijfsvereniging dan wel de belastingdienst eventueel jegens Dash Models zou blijken te willen
doen gelden.
F. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die uit een (boekings-) overeenkomst mocht
voortvloeien voor het model en Dash Models behoudens in geval van eigen toerekenbaar
tekortschieten.
G. Zowel de opdrachtgever als het model verplichten zich om W.A. Verzekerd te zijn tijdens de
werkzaamheden. Het model verplicht zich tevens verzekerd te zijn voor ziektekosten tijdens de
werkzaamheden.

Artikel 18 – Boete beding

Indien de opdrachtgever in de nakoming van zijn in de voorgaande artikelen omschreven
meldplicht en/of betalingsplicht tekort schiet verbeurt de opdrachtgever, zonder dat een in
gebreke stelling is vereist, ten gunste van het model en Dash Models een direct opeisbare boete
van vijf maal het factuurbedrag bij elk verzuim door de opdrachtgever.

Artikel 19 – Derden

A. Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze met derden overeenkomsten sluit omtrent het
gebruik van enig in de bovenstaande voorwaarden genoemd materiaal zal de duur van die
overeenkomst de duur van de met het model gesloten overeenkomst niet overtreffen behoudend
zijn/ haar voorafgaande schriftelijke toestemming van het model en/of Dash Models.
B. Bij overtreding van punt A. verbeurt de opdrachtgever ten gunste van het model en Dash
Models een direct opeisbare boete van vijf maal het factuurbedrag zonder dat in gebreke stelling is
vereist.
C. Naast de in punt B. genoemde boete blijft de opdrachtgever jegens het model volledig
schadeplichtig ter zake van overtreding van punt A.
D. Opdrachtgever verbindt zich jegens het model en Dash Models op verbeurde van een boete van
vijf maal het factuurbedrag om een met derden te sluiten overeenkomst als bedoeld in punt A. een boete clausule op te nemen voor het geval dat deze derde(n) zonder toestemming van
opdrachtgever gebruik maakt /maken van het materiaal nadat de met opdrachtgever gesloten
overeenkomst is beëindigd. Deze boete dient vijf maal het factuurbedrag te bedragen per
overtreding en is door deze derde direct verschuldigd aan het model en Dash Models.

Artikel 20 – Ongevallen

Voor ongevallen, (blijvende) invaliditeit en overlijden van het model op weg naar/van de
opnameplaats en tijdens opnamen is Dash Models noch
jegens het model , noch jegens de opdrachtgever en derden aansprakelijk.

Artikel 21 – Portfolio bestand

Dash Models is niet verantwoordelijk jegens het model, de opdrachtgever of derden voor
eventuele foutieve vermeldingen cg geringe verschillen in afmetingen in het Dash Models portfolio
bestand.

Artikel 22 – Benaderde modellen buiten Dash Models

Het is de opdrachtgever c.q. het model niet toegestaan om zonder goedkeuring en buiten
medeweten van Dash Models om, na eenmaal door haar in contact te zijn gebracht, elkaar te
benaderen of te contracteren. Indien zulks toch geschiedt is tweemaal het bedrag aan Dash
Models verschuldigd dat betaald had dienen te worden indien de contracten geheel via Dash
Models waren gelopen.

Artikel 23 – Toepasselijk recht

Alle geschillen ontstaan of verband houdende met de door Dash Models gedane werkzaamheden
zullen worden beoordeeld naar Nederlands recht en zullen, behoudens andersluidende bepaling
van dwingend recht, bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Artikel 24 – Internet

Dash Models zal een selectie uit haar bestand op internet plaatsen en het model stemt hiermee op
voorhand in. Dash Models is niet verplicht het model ook daadwerkelijk op internet te plaatsen.